به گزارش اختصاصیملت ایران: دانشمندان ادعا می کنند که دلیل جدیدی کشف کرده اند که علت نیاز انسان به خواب را توضیح می دهد. آنان معتقدند که خواب برای پر کردن ذخیره نوعی سلول در مغز صورت می گیرد.

خوابیدن موجب می شود تا تولید سلول هایی که باعثساخته شدن عایق مغز به نام میلین می شود افزایش یابد. این عایق وظبفه محافظت از مدار مغز انسان را بر عهده دارد.

اعضای تیم ویسکانسین می گویند: " یافته های اخیر که تاکنون از آزمایش بر روی موش‌ها بدست آمده، می تواند منجر به درک بیشتر نسبت به نقش خواب در تعمیر مغز و رشد و همچنین علل بیماری هایی چون MS شود.

دکتر چیارا سیرلی و همکارانش در دانشگاه ویسکانسین دریافتند که میزان تولید و ساخت سلول های میلین والیگو دندروسیتها نابالغ، به محض خوابیدن موش ها به دوبرابر افزایش می یابد.

این افزایش معمولا کیفیت خواب را نیر تحت تاثیر قرار می دهد به طوریکه خواب های توام با رویا که در آن چشم ها حرکت می کنند، نشانه ای از افزایش تولید این سلول ها هستند که توسط ژن ها هدایت می شوند.

این در حالی است که در مقابل، ژن هایی که در مرگ سلولی و پاسخ های استرسی دخیل هستند، با بیدار نگداشته شدن موش های مورد آزمایش شروع به فعالیت خواهند کرد.

دقیقا به همین دلیل است که نیاز به خواب در انسان، قرن هاست دانشمندان را گیج کرده است. بسیار واضح است که ما برای احساس راحت بودن و استراحت کردن و نیز برای عملکرد مناسب ذهنی، به خواب نیاز داریم. اما فرآیند های بیولوژیکی که در حین خوابیدن و خواب دیدن در بدن ما اتفاق می افتند، تنها در سال های اخیر کشف و مورد بررسی قرار گرفته است.