ملت ایران: اشک علاوه بر شستشو و تمیز کردن چشم در ایجاد ارتباط میان انسان ها و دفع مواد زاید بدن نیز مؤثر است.

غدد اشکی هنگامی که تحریک می شوند وسپس اشک از چشم ها جاری می شود و در بدن، معده ها و روده ها تحریک می شوند و هضم غذا با سرعت بالاتری انجام می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد، اشک و گریه کردن سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد و سطح منگنز در بدن کاهش پیدا می کند.

البته گریه کردن روی خلق و خو نیز تأثیر مستقیمی دارد و در روابط انسانی تغییرهای زیادی ایجاد می کند.

هنگامی که اشک می ریزید سطح پروتئین کاهش می یابد و در نهایت باعثکاهش کلسترول خون نیز می شود.

هنگامی که گریه می کنید مغز و بدن ترکیبات شیمیایی و هورمون های خاصی ترشح می کنند که سبب لاغری در افراد می شود.