ملت ایران: نکونام ۹۹ درصد در تبریز. منابع خبری نزدیک به باشگاه تراکتور سازی از پایان گرفتن کار انتقال نکونام به این تیم خبر می دهند و می گویند: نکونام را ۹۹ درصد تراکتوری بدانید.
یک منبع خبری نزدیک به باشگاه خبر داد که توافق های لازم برای عقد قرارداد انجام شده و تنها مانده امضای آن که به زودی انجام میشود. این توافق را تنها پیشنهاد یک تیم خارجی به جواد(ممکن است) به بزند.