ملت ایران: امیر حسین صادقی دومین تمدیدی ملی پوش استقلال خواهد بود. ملی پوشانی که با تمدید قرارداد خود خیال امیر قلعه را راحت می کنند. صادقی پس از بیگ زاده. امیر حالا نفس راحتی می کشد.
امیر حسین صادقی این روزها در مشهد مقدس مشغول استراحت و زیادت است. مدافع ملی پوش استقلال این روزها مشغول سپری کردن وقت با خانواده خود است و از۱۵ روز استراحتی که کارلوس کروش به ملی پوشان داده بهره میگیرد. صادقی از مشهد برای آبی پوشان پیغام داده که به زودی به تهران باز می گردد و پس از تمدید قرارداد خود با استقلال در تمرینات حاضر خواهد شد.