ملت ایران: محمد رویانیان در بازگشتی حیرت انگیز امروز در سمت خود ابقا شد تا همچنان مدیر عامل پرسپولیس باشد.
رویانیان که ابقایش را مدیون رسانه ها، علی دایی و علی پروین است، امروز در مصاحبه اش در حاشیه تمرین پرسپولیس از همه تشکر کرد و دراین باره حرفهای مهمی زد که مهمترین آنها، این بود که ماجراهای پیش آمده برخلاف خواست وزیر بوده و برکناری او از جای دیگری آب می خورده است.
اماسئوالاینجاست که چه کسی این قدرت را دارد که چیزی را به وزیرورزش امر کند؟ پاسخ روشن است. دولت فخیمه و شاید شخص رئیس جمهوری که به دلایل مختلف از مدیرعامل پرسپولیس ناراضی است.(والبته موضوع تشویق رئیس جمهوری جدید در فرودگاه در بازگشت رویانیان به روسیه هم به همین موضوع برمی گردد.)
جالب اینکه امروزحسین مالکی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس گفته است در نامه ای که به وزیر ورزش زده از او خواسته با توجه به فضای کشور دست به کاری نزند که مشکل ایجاد کند. مالکی گفته:با توجه به اتفاقات و شرایطی که پیش آمد نامه ای را به وزیر ورزش زدم و به ایشان اعلام کردم که هرگونه جابجایی باعثمشکلات در پرسپولیس می شود و حتی شرایط آرام کشور را مشکل دار می کند. با توجه به شرایط کشور اعلام کردم که صلاح نیست تغییرات انجام شود.