ملت ایران:امیدعالیشاه یکی دیگرازخریدهای پرسپولیس است که یکشنبه شب درجلسه ای با سعید شیرینی قراردادش را با این تیم رسمی کرد.

*حضورت درپرسپولیس خیلی غیرمنتظره بود؟

فکرنمی کنم همچنین هم غیرمنتظره بود چرا که ازمدتها پیش بحثحضورم درپرسپولیس مطرح بود.

*اما دراین چندوقت اخیراین حرف وحدیثها دیگرمطرح نبود؟

من هیچ وقت دنبال بازارگرمی نبودم وخوشم نمی آید بگویم خیلی ازتیمها دنبالم هستند به همین دلیل حضورم درپرسپولیس خیلی بی سروصدا انجام شد.

*ازاین اتفاق خوشحالی؟ چرا که نه! چی بهترازاینکه با علی دایی کارکنی وایشان سرمربی ام باشد.

*فصل قبل هم با دایی کارکردی؟

بله، واقعا اینکه بخواهی شاگرد دایی باشی خیلی با ارزش است. حضورعلی آقا باعثانگیزه تمام بازیکنان است وبازیکن می تواند با وی به موفقیت های

زیادی برسد.

*درپست هافبک مهاجم بازی می کنی؟

دردوپست بال چپ وراست به میدان می روم.

*دراین دوپست باید با بازیکنان زیادی رقابت کنی، ازاین رقابت نمی ترسی؟

میثم که عقب تر ازمن دردفاع بازی می کند اما اگربازیکن ازرقابت بترسد وبه خودش اطمینان نداشته باشد نمی تواند دررقابت موفق شود. علی دایی کاملامرا می شناسد قطعا برای پیشرفت به پرسپولیس آمدم وحتم بدانید رقابت با این بازیکنان درروند رو به رشدم کمک فراوانی خواهد کرد.

*پس ازنیمکت نشینی نمی ترسی؟

من آمدم پرسپولیس پیشرفت کنم وسعی می کنم نیمکت نشین نشوم. حضورم درمیدان بستگی به این دارد که مربی با چه سیستمی تیم را بچیند.

*با چه شماره پیراهن برای پرسپولیس بازی خواهی کرد؟

به نظرم شماره پیراهن برای تیم بازی نمی کند به همین دلیل فرقی نمی کند با چه شماره پیراهن به میدان بروم.

*ازابتدا طرفدارپرسپولیس بودی؟

صددرصد، فکرنکنید الان که بازیکن این تیم شدم چنین حرفی را می زنم اما ازابتدا طرفدارپرسپولیس بودم وحال خوشحالم ازاینکه به آرزویم رسیدم.

*به خاطرجدایی ازراه آهن ناراحت نیستی؟

خیر، چرا که هربازیکن علاقمند است برای پیشرفت به یک تیم بزرگ بیاید. دوسالی درراه آهن حضورداشتم ومشکل خاصی نداشتم.

*سقف آرزوهای امید عالیشاه؟

امیدوارم بتوانم مفید باشم ودل هواداران را شاد کنم.