ملت ایران: میثاق معمار زاده را همه به یاد دارند او ۱سال را در خانه نشست تا خاطرات بدی را که باپرسپولیسداشت فراموش کند. با او چند دقیقه ای حرف زدیم و چه خوب که در صدایش اثری از نا امیدی نبود.
او خیلی مصمم به سایت گل گفت: میخواهم با قدرت برگردم… معمارزاده می گوید: امسال بازی می کنم و چند پیشنهاد هم دارم و با چند جا حرف زده ام اما هنوز تصمیمی نگرفته ام. او اعتراف می کند که حق انتخاب چندانی در این بازار ندارد.
میثاق درباره تیم آینده اش گفت: فوتبال ما شرایط خاصی دارد که من تابع آن نیستم برای همین هرجایی نمی توانم بازی کنم. ولی می خواهم با یک تصمیم درست به فوتبال برگردم چون این بار نمی خواهم پشیمان شوم.