جواد خیابانی خطاب به میثاقی نوشته است: ما اگر درد نکشیم اصلاح بی‌معنی است؛ برای همین من از تصاویر سیگار کشیدن بچه‌ها در استادیوم غصه می‌خورم و درد می‌کشم از این همه هجمه و خشونت. 

 باور کن در استادیوم که بودم، این تصاویر را که مربوط به قبل از بازی است از نمایشگر می‌دیدم و افسوس می‌خوردم که چرا  پخش نمی‌شود تا مردم ببینند که چه بر سر فرهنگ ما آمده است.

در این میان سوال من این است؛ یعنی چه که این فیلم مزاحمت و دخالت در حریم خصوصی افراد است؟ مگر استادیوم خانه خاله است که هر کاری دلم خواست در آن جا انجام دهم؟ فیلم شما یک آموزش اجتماعی، اخلاقی و دردناک بود برای کسانی که اهل این جامعه هستند. 

 مثال درست از کار تو این است که من از چراغ قرمز رد بشوم. یک هفته بعد فیلمم پخش بشود جریمه بشوم و دادگاه مرا بخواند که باید تقبیح و محاکمه بشوی و من شکایت کنم که چرا از خلافم در چهارراه فیلم و عکس گرفته اند!