این مهاجم جوان و البته تاثیر گذار نگاه خاصی به دربی دارد. اگر برانکو به طور همزمان از مهدی طارمی و علیرضا علیپور در میدان استفاده کند که بارها این اتفاق افتاده شاید موقعیت سازی برای مهدی طارمی هم برای علیرضا علیپور راضی کننده باشد و اگر به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شود طبیعتا همه امیدش به فتح دروازه استقلال خواهد بود.


دربی 84 طبیعتا دربی جوان هاست. در ترکیب هر دو تیم شاهد حضور جوان های با انگیزه هستیم و این جلوه خاصی به دربی پیش رو می دهد. به خصوص که استقلال با توجه به محرومیت اعمال شده از سوی فیفا و عدم استفاده از آندو و چپاروف مجبور به استفاده از جوان ها شده که البته این محرومیت سبب خیر شده است و این روزها می بینیم امید نورافکن در کنار امید ابراهیمی یکی از بهترین بازیکنان استقلال است.


علیرضا علیپور در دربی رفت در کنار مهدی طارمی ارایه گر بازی خوبی بود و نشان داد که می تواند فشار دربی را تحمل و اهداف تاکتیکی برانکو را در زمین پیاده کند.


مهدی طارمی بارها و بارها برای پرسپولیس گل زده و به آنچه که می خواسته در پرسپولیس دست یافته. کسب عنوان آقای گلی. امروز این علیرضا عیلیپور است که تکاپو می کند که در تیراس نگاه ها قرار گیرد.