تمرین امروز آبی پوشان در شرایط دنبال شد که مهدی رحمتی به دلیل سرمای هوا صورت خود را پوشانده بود و همین دلیلی شد تا آندرانیک تیموریان از آن به عنوان موضوعی برای شوخی و خنده استفاده کند.

آندرانیک تیموریان پس از دیدن رحمتی و صورت پوشانده او، دست بازیکن ازبکستانی تیم "چپاروف" را گرفت و پس از نزدیک شدن به رحمتی گفت که آیا او را می شناسی(باخنده)؟ در این میان خسرو حیدری هم به جمع سه نفر آندو، رحمتی و چپاروف اضافه شد و رحمتی نیز با خنده شروع به صحبت کردن با چپاروف کرد.

رحمتی به چپاروف می گفت که رحمتی هستم و در مقابل شما هم بازی کردم...