کنفرانس خبرى قبل از بازى سرمربیان ماشین سازى و فولاد خوزستان در روز پنجشنبه 95/10/23 در سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار می شود.

ساعت 17 کنفرانس خبرى نعیم سعداوی سرمربى تیم فولاد

ساعت 17:15 کنفرانس خبرى فرهاد کاظمی سرمربى ماشین سازى