«آرمن گلبوداغیان»، مربی ارمنستانی تیم پدیده روز پنجشنبه به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

گلبوداغیان پس از جلسه با هادی برگی زر - مدیرعامل پدیده - به دلیل مشکلات خانوادگی و به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

وی از ابتدای فصل جاری همکاری خود را با باشگاه پدیده خراسان به عنوان کمک محمدرضا مهاجری آغاز کرده بود.