سید رضا افتخاری در این باره به خبرنگاران گفت: قرار است دو نفر به جای عبداللهی و فریبا در کادر فنی تیم استقلال فعالیت کنند. دور و اطراف تیم شلوغ است و باید خلوت شود.حال ممکن است که ماساژور باشد یا شخص دیگری. در هر صورت دو نفر باید جدا شوند.


با این شرایط منصوریان به جز انتخاب لیست خروج باید یک تصمیم مهم دیگر هم بگیرد و اعلام کند که کدامیک از اعضای کادرفنی از این تیم جدا خواهند شد.