نتایج بازی‌های ایران و سوریه و کره برابر ازبکستان در 9 حالت قابل بررسی است و 9 حالت در این بازی قابل شکل گیری است. با کسب هر نتیجه‌ای ایران در 5 حالت به طور انحصاری و 2 حالت به طور مشترک با کره جنوبی و ازبکستان در صدر خواهد ماند.***اگر ایران سوریه را ببرد و کره برابر ازبکستان برنده شود: 1 -ایران 13 امتیاز 2 -کره 10 امتیاز 3 -ازبکستان 9 امتیاز
***اگر ایران سوریه را ببرد و کره و ازبکستان مساوی کنند: 1 -ایران 13 امتیاز 2 ازبکستان 10 امتیاز 3 -کره جنوبی 8 امتیاز
***اگر ایران سوریه را ببرد و ازبکستان برابر کره برنده شود: 1 - ایران 13 امتیاز 2 - ازبکستان 12 امتیاز 3 -کره جنوبی 7 امتیاز***اگر ایران و سوریه مساوی کنند و کره برابر ازبکستان برنده شود: 1 -ایران 11 امتیاز 2 -کره جنوبی 10 امتیاز 3 -ازبکستان 9 امتیاز
***اگر ایران و سوریه مساوی کنند و کره و ازبکستان مساوی کنند: 1 -ایران 11 امتیاز 2 -ازبکستان 10 امتیاز 3 -کره جنوبی 8 امتیاز
***اگر ایران و سوریه مساوی کنند و ازبکستان برابر کره برنده شود: 1 -ازبکستان 12 امتیاز 2 -ایران 10 امتیاز 3 -کره جنوبی 7 امتیاز
***اگر ایران به سوریه ببازد و کره برابر ازبکستان برنده شود: 1 -کره جنوبی و ایران 10 امتیاز 3 -ازبکستان 9 امتیاز
***اگر ایران به سوریه ببازد و کره و ازبکستان مساوی کنند: 1 -ازبکستان و ایران 10 امتیاز 3 -کره جنوبی 8 امتیاز
***اگر ایران به سوریه ببازد و ازبکستان برابر کره برنده شود: 1 -ازبکستان 12 امتیاز 2 -ایران 10 امتیاز 3 -کره جنوبی 7 امتیاز