بدلیل آسیب دیدگی دیدار با صنعت نفت آبادان از شواهد پیداست وحید امیری سه هفته دور از میادین باشد