در حالیکه بازیکنان استقلال تهران پیگیر مطالبات خود بودند خبر رسید که امروز مسعود معینی عضو هیات مدیره این باشگاه چک های صادر شده برای بازیکنان و مربیان را امضا کرده است و آنها تا قبل از بازی با فولاد خوزستان پولدار خواهند شد.

 قرار است پاداش های استقلالی ها بطور جداگانه به آنها پرداخت شود.