در تاریخ 24 مهر 95، تیم های شهرداری همدان و سردار بوکان نیز طی رقابتهای لیگ دسته دوم به مصاف یکدیگر رفته بودند که تیم سردار بوکان به دلیل تخلفات دو نفر از تماشاگران منتسب به این تیم و اهانت و فحاشی به داور به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.