نصرالله عبداللهی درباره اتفاق رخ داده در تمرین  امروز و درگیری لیدر با مدیر اجرایی اظهار داشت: واقعا حرکت بدی بود. ما این حرکت را محکوم می کنیم وقطعا با آن لیدر برخورد می کنیم.این لیدر باید بگوید اشتباه کردم.

وی افزود: من صحنه درگیری را ندیدم و اگر می دیدم قطعا ورود می کردم. در تصمیمی که در تمرین گرفته شد قرار است لیدر خاطی در جمع بازیکنان و مربیان از مدیر اجرایی معذرت خواهی کند. حتی منصوریان هم از این اتفاق ناراحت شد و با خدایی تماس گرفت.