میلیک،‌مهاجم این تیم در جریان دیدار لهستان - دانمارک دچار مصدومیت شدیدی شد و مدت زمان زیادی از میادین به دور خواهد بود. در حالی که گزینه ها بسیار محدود هستند، ناپولی در حال بررسی شرایط دروگبا است تا او را به صورت قرضی به خدمت بگیرد.

WYHbuSZUkYON

با این حال آنها قصد ندارند او را به صورت دائمی به خدمت گرفته و بخرند بلکه تلاش آنها برای جذب موقت و قرضی اوست تا میلیک دوباره شرایط بازی کردن را پیدا کند. هنوز مشخص نیست که آیا دروگبا موافق به بازگشت به اروپاست یا نه.