مهدی ماهانی و احمد خمینی دو هوادار سرشناس استقلال ظهر تاسوعا در مرقد امام به عزاداری پرداختند.