با توجه به انتقال مجدد منصور پورحیدری به بیمارستان ، علی کریمی در این شب های عزیز در پیامی برای پدر آبی ها آرزوی سلامت کرد.

OagyVY0QSKx2