کمال کامیابی نیا این عکس را در کنار همسر خود با مضمون «خانواده» منتشر کرده است.

ستاره پرسپولیس در کنار همسرش+عکس