از یک منبع نزدیک به باشگاه ذوب آهن شنیدیم که مجتبی حسینی تا بازی سپاهان فرصت دارد که روی نیمکت بنشیند و پس از آن و با بررسی عملکردش، درباره ابقا یا جانشینی او صحبت خواهد شد. راست و دروغش با راوی ولی شنیده ایم که ذوب آهن در تعطیلات لیگ سرمربی برای خود انتخاب نخواهد کرد.