نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز یکشنبه 28 شهریور به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور

 

روزنامه های ورزشی 28 شهریور