عالیشاه، برانکو و اکثر پرسپولیسی ها قویا معتقد بودند توپ از خط دروازه عبور کرده و داور گل پرسپولیس را نادیده گرفته است. سال هاست چنین صحنه های در کشورمان اتفاق می افتد و فوتبال دوستانه در آرزوی ورود تکنولوژی تشخیص عبور توپ از خط مانده اند.  تصاویر را ببینید: