احمد ابراهیمی درباره اینکه علیرضا منصوریان اعلام کرده قراردادش را با نفت تهران فسخ می کند، می گوید: منصوریان هنوز یکسال از قراردادش با نفت باقی مانده اما بندی در قراردادش وجود دارد که می تواند قرارداد را فسخ کند. این بند دوطرفه است و باشگاه نیز اگر از شرایط راضی نباشد، می تواند عامل فسخ قرارداد شود.

او صحبت هایش را اینطور ادامه می دهد: با وجود مسائل مطرح شده منصوریان هنوز به ما چیزی درباره جدایی از نفت اعلام نکرده است. باید مزایده امتیاز باشگاه انجام شود و با مشخص شدن مالک جدید تکلیف منصوریان روشن شود.

ابراهیمی درباره بازیکنان نفت می افزاید: یکسری بازیکنان با تیم قرارداد دارندو با حضور مالک جدید هم باید به قراردادشان پایبند باشند. سایر نفراتی که قرارداد ندارند نیز باید با مالک جدید صحبت کنند تا تکلیفشان روشن شود.