خطر از بیخ گوش بازیکن لستر گذشت.
دمارای گری هنگامی که از هلکپوتر تیم پیاده شد بدون توجه به علائم هشدار دهنده به سمت ملخ‌های هلکوپتر رفت و شانس آورد که سرش را بر باد نداد.
بازیکن لستر از مرگ فرار کرد!