او که در چند سال گذشته و به ویژه در زمان تعویض ها، کم حاشیه ساز نبوده، در پاسخ به این سوال که می گویند اخلاق نیمار بد است، به روزنامه 90 گفته است: «اخلاق او از من بهتر است!» او که دوشنبه شب تماشاگر مراسم بالن 2015 و انتخاب بهترین های جهان بود، همچنین درباره رونالدو گفت: «قیافه او را که دیدم خنده ام گرفت.»