محسن فروزان به دلیل اتهامات وارده علیه فرهاد کاظمی امروز بازداشت شد.