ورزشگاه ومبلی در شهر لندن به خاطر هم دردی با حملات تروریستی پاریس، به رنگ کشور فرانسه در آمد.