در حالی که دریافت کارت زرد به معنای تام کلمه، بی انضباط بودن نیست و دریافت کارت زرد ممکن است یکسره به علت بازی فیزیکی باشد اما پرسپولیس به خاطر گرفتن کارت زرد، جریمه شده است.

اگر دریافت کارت زرد، جزو رذایل قابل جریمه فوتبالی باشد بسیاری از بهترین و ارزشمندترین بازیکنان فوتبال ایران در سالیان گذشته مستحق این عقوبت هستند.

نکونام با ۲۵ کارت زرد و یک کارت قرمز، حسین کعبی با ۲۴ کارت زرد و یک کارت قرمز، تیموریان با ۲۳ اخطار و یک اخراج. علی کریمی با ۱۵ کارت زرد، محمد نصرتی با ۱۳ کارت زرد، مسعود شجاعی با ۱۳ کارت و یک کارت قرمز، معدنچی با ۱۲ کارت زرد و یحیی گل‌محمدی با ۱۱ کارت زرد، پرکارت‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ملی هستند.

با این حال اکثر این بازیکنان اخطار و اخراج‌ها را به علت مسائل فنی فوتبال کسب کرده و هیچکدام از این نفرات به خاطر کثرت کارت زرد، محرومیتی مافوق محرومیت قانونی بعد از ۲ کارت زرد یا کارت قرمز نداشته است.

۵ کارت زرد در یک بازی اتفاقی است که در تاریخ لیگ ایران به کرات صورت گرفته، در تاریخ لیگ‌برتر موارد کسب ۸ کارت زرد یا ۳ کارت قرمز را در یک بازی داشته‌ایم اما برای اولین بار تعدد کارت زرد و قرمز باعثصدور یک چنین رای ویژه ای شده است. آن هم صدور کارت در بازی که قانون تعریف شده ای ندارد و همواره به سلیقه داور در نوع کنترل بازی مربوط است.