پسر کاپیتان فقید پرسپولیس متوجه درگذشت پدر خود شد.

در حالیکه از صبح امروز بستگان و دوستان هادی نوروزی تلاش زیادی داشتند تا موقتا موضوع مربوط به درگذشت کاپیتان پرسپولیس را از وی مخفی کنند اما سرانجام عصر امروز وی متوجه این اتفاق شد.

پسر هادی نوروزی پس از اطلاع از این ضایعه همراه با معلم و هم شاگردایان خود منزل را ترک کرد.

ظهر امروز بستگان هادی به وی گفته بودند که محسن بنگر پدرش را مصدوم کرده است. او هم این مساله را پذیرفت و در حالیکه با محسن بنگر راهی خارج از منزل بود گفت: وقتی بابام خوب شد می آییم جفت پایم را قلم می کنیم.