به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص درخواست محمدرضا خانزاده مبنی بر تعلیق اجرای حکم محرومیت از انجام تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال که به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۰ خردادماه ۹۴ کمیته استیناف اعلام شد، وی محکوم به شش ماه محرومیت از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال شد که پس از ملاحظه محتویات پرونده و با توجه به ابراز ندامت و احراز تنبیه وی، به استناد ماده ۳۹ آیین نامه اخلاق اجرای سه ماه باقی مانده محرومیت خانزاده به مدت یک‌سال تعلیق می‌شود.

در صورتی که خانزاده در مدت تعلیق به هر یک از تنبیهات مقرر در آیین نامه‌های انضباطی و اخلاق از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال شود، محرومیت وی به اجرا در خواهد آمد. این قرار قطعی است.