فن نیستلروی معتقد است که فان خال باید تفکراتش را کمی عوض کرده، و مارسیال را به جای وین رونی در پست مهاجم نوک قرار دهد. او به خبرنگاران گفت: اگر مارسیال بتواند همیشه نمایشی مانند حضورش مقابل لیورپول داشته باشد، پس بی شک می تواند در آن پست فوق العاده باشد. او شباهت زیادی به مهامین نوک دارد و یونایتد هم دقیقا همین را نیاز دارد. البتهبه نظر من او تنها یک مهاجم نوک نیست. اما به هر حال او در آن پست استعداد زیادی دارد.