کمتر از یک هفته از بازگشت نیمار به تمرینات بارسا سپری شده اما او خیلی زود با آردا توران، ستاره جدید آبی و اناری ها، صمیمی شده است.