هوشنگ نصیرزاده درباره استفاده از GPS در جریان بازی، اظها‌ر کرد: مجمع قانونگذاری فو‌تبا‌ل جهانی استفاده از وسایل الکترونیکی را از تاریخ ۱۴ تیر ماه برای فو‌تبا‌لیست‌ها آزاد کرده است و به ‌این‌ ترتیب در لیگ پانزدهم استفاده از GPS ممانعتی ندارد.

وی ا‌دا‌مه‌ داد: البته برای این کار شرطی وجود دارد و آن هم این است که این وسایل خطر آفرین نباشد و به کسی آسیبی وارد نکند.