محمد نوری گفت: احتمال ماندنم در پرسپولیس ۵ الی ۱۰ درصد است. به تیمی می روم که هیچ کس فکرش را هم نکند و تصور چنین اتفاقی را نداشته باشد.

وی افزود: پس از انجام دیدار مقابل عمان که بسیار حساس و مهم است برمی گردم تا تکلیف نهایی ام مشخص شود. سعی می کنم بهترین تصمیم را بگیرم باز هم تاکید می کنم ماندنم در پرسپولیس تنها ۵ الی ۱۰ درصد است اتفاق خاصی نیفتاده اما به جایی می روم هیچ کس تصورش را نکند.