دراگان اسکوچیچ که بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری قبل ازبازی به سوولات خبرنگاران پاسخ می داد، با اشاره به حساسیت واهمیت این بازی اظهارداشت: ما به سه امتیازاین بازی سخت نیازمند هستیم زیرا گرفتن سه امتیاز باعثخواهد شد تا تیم ما کماکان در بورس قهرمانی به اتفاق دیگر تیمها قرارگیریم.

وی به وضعیت تیم فولاد دراین بازی اشاره کرد وگفت: دراین بازی آل نعمه را بخاطر محرومیت و چند بازیکن دیگر را بدلیل مصدومیت کهنه دراختیار نداریم.

اسکوچیچ افزود: یوسف وکیا یکی از این مصدوم ها است که وضعیت وی تا امشب برای بازی معلوم خواهد شد که به بازی فردا می رسد ویا خیر.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درادامه اظهارداشت: ما ازابتدای فصل به سناریوی نبود بازیکنانمان عادت کرده ایم و اگر وکیا آماده نشد ازبازیکن دیگری استفاده خواهیم کرد.

وی لزوم حضور هواداران فولاد خوزستان دراین بازی را یادآور شد و گفت: همانطور که تاکنون هواداران ما باعثموفقیت تیم شهر خود شده اند ازآنان انتظارداریم که چون گذشته با حضور درورزشگاه غدیر موجبات دلگرمی بازیکنان خودرا فراهم سازند