هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، افزود: " کمیته انضباطی علاوه بر اینکه صادرکننده رای است و به طور اساسی به عنوان مرجع بدوی مفعول اجرای احکام نیز است، طبق ماده ۵۹ رای جاسم کرار را تعلیق کرده است. "

نصیرزاده در ادامه عنوان کرد: " رفتار کمیته انضباطی در تعلیق حکم کرار قانونی بوده است، اما موضوع مهم این است که نباید قرار ما این باشد که کمیته انضباطی در مواردی که نیاز به دخالت آن‌ها نیست و در آئین نامه نیز مشخص شده وارد شود و حکم به محرومیت مضاف بازیکنان را صادر کند. "

وی تصریح کرد: " به نظر می‌رسد دو جلسه محرومیت علاوه بر یک جلسه‌ای که کرار باید به صورت اتوماتیک محروم می‌شد، تنبیه سنگینی برای این بازیکن حرفه‌ای بود. "

نصیرزاده عنوان کرد: " قانونگذار مشخص کرده که کجا باید کمیته انضباطی علاوه بر کارت‌های قرمزی که داور نشان می‌دهد، وارد شود. کمیته انضباطی باید در جایی که نیاز است بازیکنان را به صورت مضاعف محروم کنند و نه در همه موارد، این کار را انجام دهند. "

وی درباره اینکه گفته می‌شود که کرار به داور حمله کرده، بیان داشت: " حمله جاسم کرار به داور مشخص نیست، اما اگر داور مسابقه گزارش کرده که کرار به او حمله کرده و یا از الفاظ نامناسب استفاده کرده است، آنگاه دخالت کمیته انضباطی موضوعیت پیدا می‌کند. "

نصیرزاده درباره اینکه گفته می‌شود چرا پیام صادقیان دو ماه مرحوم شد، اما حکم کرار تعلیق شد، عنوان کرد: " موضوع پیام صادقیان با کرار قابل قیاس نیست، چون پیام صادقیان آسیب زننده بازی می‌کرد و به داور مسابقه هم ضربه زده بود، اما موضوع کرار بیشتر رفتاری است تا اینکه خشونتی باشد. "

وی در پایان خاطرنشان کرد: " به هرحال رفتار کمیته انضباطی غیرقانونی نبود. "