برنامه کامل مسابقات نمایندگان ایران در اینچئون + اسامی مدال آوران

مسعود اسماعیل پور مرد طلایی ایران در وزن ۶۱ کیلوگرم
میثم مصطفی جوکار مرد طلایی ایران در وزن ۸۶ کیلوگرم
رضا یزدانی مرد طلایی ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم
پرویز هادی مرد طلایی ایران در وزن ۱۲۵ کیلوگرم
/ /