به گزارش مشرق،این ورزشکار با حرکاتی که بر روی موتور انجام میدهد تابت کرده که به جاذبه زمین اعتقادی ندارد.

/ /
دانلو نسخه flv

دانلود نسخه mp۴