روخو، تازه ترین خرید آرژانتینی با پیراهن یونایتد
روخو، تازه ترین خرید آرژانتینی با پیراهن یونایتد
روخو، تازه ترین خرید آرژانتینی با پیراهن یونایتد
ورون اولین آرژانتینی تاریخ یونایتد
هاینتزه دومین آرژانتینی تاریخ یونایتد
کارلوس توز سومین آرژانتینی تاریخ یونایتد، ۹۹ بازی و ۳۴ گل زده
/ /