به گزارش مشرق،اردونشینان که تمرینات خود را در محل خانه کشتی تهران دنبال می کنند، روز گذشته(یک شنبه) با ضرب و زنگ زورخانه در محل خانه کشتی به تمرین باستانی پرداختند. در این تمرین آزادکاران با ضرب مرشد ۴۰۰ شنای باستانی انجام دادند و سپس با حرکات کششی به این تمرین پایان دادند.
/ /