شایعه شده که او با یکی، دو نفر از اعضای هیات مدیره مشکل دارد با این حال او در گفت وگو با " ورزش سه " این مسئله را تکذیب کرد.

وی گفت: من کمرم مشکل دارد و از دکتر وقت گرفتم تا کمرم را عمل کنم. دلیل حضور نداشتنم در جلسه هیات مدیره فقط همین است و حرف هایی که در این باره گفته می شود صحت ندارد.

وی ادامه داد: فوتبال ورزش صلح است و هیچ کس نباید در آن مشکلی داشته باشد. من با همه اعضای هیات مدیره دوست هستم و برای موفقیت پرسپولیس تلاش می کنیم.