سعید محمدپور درباره بازگشت خود به تخته مسابقات وزنه برداری، اظهار کرد: در هفته اول لیگ برتر وزنه برداری در وزن ۹۴ کیلوگرم وزنه می زنم. البته هنوز به آمادگی کامل نرسیده ام و با رکوردهایم فاصله دارم، زیرا آسیب دیدگی نگذاشته به رکوردهایم برسم. با این حال شرایطی را فراهم کردم تا در مرحله اول لیگ برتر برای نیروی زمینی وزنه بزنم.

به گزارش ایسنا، محمدپور در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی تصمیم دارد در ۱۰۵ کیلوگرم وزنه بزند؟ بیان کرد: هفته دوم لیگ برتر وزنه نمی زنم، چون می خواهم یک وزن بالاتر بیایم و اگر هفته دوم بخواهم در لیگ شرکت کنم از خیلی ها شکست می خورم. بنابراین در هفته سوم در وزن ۱۰۵ کیلوگرم وزنه می زنم و تا آن زمان نیز شرایطم بهتر می شود.

وی درباره تصمیم خود مبنی بر تغییر وزن گفت: مجبورم یک وزن بالاتر بیایم، زیرا چهار، پنج سالی است که در ۹۴ کیلوگرم هستم و آسیب دیدگی هایم نیز افزایش یافته، به طوری که پایم که آسیب دیده بود هنوز خوب نشده، احساس می کنم یک پای دیگرم نیز درد می کند. بنابراین بدنم دیگر توانایی این وزن را ندارد.

محمدپور ادامه داد: مطمئنا اگر دچار آسیب دیدگی نمی شدم در این وزن می ماندم چرا که مدعیان ۹۴ کیلوگرم به ۱۰۵ رفته اند و این وزن خالی شده و بنابراین سال های دیگر خیلی راحت تر می شود مدال گرفت.

وزنه بردار المپیکی ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که با این شرایط مسابقات جهانی را نیز از دست داده است؟ تصریح کرد: برای امسال فکر نمی کنم دیگر به مسابقات جهانی برسم. اما تا یک سال دیگر بدنم در وزن جدید جا می افتد و شرایط بهتر می شود. در حال حاضر نیز رکوردهای محمدرضا براری و نواب نصیر شلال به گونه ای است که اگر آن را در مسابقه تکرار کنند در سطح جهان مدال می گیرند و رقابت با آنها سخت است.

وی گفت: امیدوارم شرایطم برای سال آینده بهتر شود تا بتوانم با آنها رقابت کنم. با این وجود من در ۹۴ کیلوگرم وزنه هایی را زدم که نزدیک به وزنه هایی ۱۰۵ کیلوگرم بود و اگر هشت تا ۱۰ کیلوگرم وزنم را افزایش بدهم می توانم با وزنه برداران مطرح دنیا در دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابت کنم. البته این را هم باید در نظر گرفت که در ورزش هیچ چیزی را نمی توان پیش بینی کرد.