به گزارش دیلی میل، شیاطین سرخ قصد دارند برای خرید آردا علاوه بر کاگاوا مبلغی پول هم بپردازند.

آتلتیکو بدلیل از دست دادن دیگو ریباسی راغب است تا کاگاوا را این فصل در اختیار داشته باشد.

توران که در سال ۲۰۱۱ با قراردادی ۱۲ میلیون یورویی از گالاتاسارای به آتلتیکو منتقل شده بود، در طول سه سال ۴ جام قهرانی بدست آورده است.