دوازدهمین دوره لیگ برتر فردا تمام می شود، لیگی که در روزهای آخرش بی توجهی به اصول اخلاقی در آت نمود زیادی داشت.

اپیزود اول: " اون آدم خواره " این واکنش آقای مربی بود به ادای احترام یک بازیکن خارجی، بازیکنی که به جرم رنگین پوست! بودن اجازه نداشت خودش را با آقای مربی نزدیک کند!

اپیزود دوم: " طرفداران تیم ما با کلاس هستند و چون سواد دارند، کارهای مهمی انجام می دهند و به همین دلیل نمی توانند به ورزشگاه بیایند "

حتما منظور آقای سرمربی که اتفاقا تیمش روزهای خوبی را در حال تجربه کردن است، این بود که آنهایی که در سرما و گرما به حمایت از تیم محبوب خود به ورزشگاه آمده و تیم و بازیکنان را تشویق می کنند، عده ای بی سواد هستند که حضورشان در جامعه حضوری بی فایده و خنثی است یا اینکه آقای سرمربی که قرارداهایی میلیاردی می بندد، هنوز نمی تواند چه چیزهایی را نباید به زبان آورد.

بعد از تحریر: به همان اندازه که به لحظ فنی عقب گرد داریم و فوتبال مان روز به روز بیشتر دچار افت می شود، به همان مقدار هم به بدرفتاری عادت کرده و همچنان به لحاظ اخلاق بدرفتاریم و به این بدرفتاری اصرار داریم.