ملت ایران:در شرایطی که از چند ماه قبل بحثخروج رشته کشتی از رقابت های المپیک مطرح شده و آینده این رشته در المپیک ها مبهم است، فرانتس بکن باوئر خواهان حفظ کشتی در مسابقات مذکور شد.

وی در دیدار با جمعی از کشتی گیران کشورش اظهار داشت: من خودم از تلاش های کشتی گیران حمایت می کنم. هر آنچه که از دستم برآید انجام می دهم، کشتی در المپیک ها حفظ شود. کشتی باید المپیکی باقی بماند.

بکن باوئر افزود: این رشته از سال ها قبل اخلاق ورزشی و آیین پهلوانی را در میان ملل جهان ترویج کرده است. کودکان و نوجوانان از الگوهای این رشته الهام گرفته اند.

این اظهارات در حالی از سوی کاپیتان و مربی سابق تیم ملی آلمان مطرح می شود که چهره هایی همچون هایکه درکسلر(قهرمان پرش ارتفاع) و اوله بیشوف(جودو) از جامعه ورزش آلمان خواهان باقی ماندن کشتی در المپیک شده اند.