ملت ایران: این آغاز یک پایان است. پایانی بر یک عمر بازیگری، از خاکی های ته تهران تا هامبورگ و فرانکفورت. مهدی مهدوی کیا کمتر از نیم ساعت دریک مسابقه رسمی فوتبال حاضر خواهد بود و بعد اشک است و آغاز دوران جدید. وقتی می بینیم کی دارد کفش آویزان می کند، می خواهیم زمان را متوقف کنیم … اما نمی شود. مثل همه قبلی ها، تا شاید ستاره های جدیدی آمدند.