پس از جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ۴ عضو کمیته فنی این تیم مشخص شدند.

از همین رو جعفر کاشانی، حسین عبدی، عابدینی و بیژن ذوالفقارنسب به عنوان چهار عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس منصوب شدند اما با توجه به اینکه این عدد زوج است اعضای هیات مدیره تصمیم گرفتند تا چند روز آینده، فرد پنجمی را نیز برای حضور در این کمیته مشخص و سپس معرفی کنند.